Zasady pobytu

Strona główna Zasady pobytu

Zasady pobytu dziecka w przedszkolu:

   1. Dziecko ma zagwarantowane zajęcia w czesnym zgodnie z ofertą zajęć przewidzianych przez Dyrektora Przedszkola na dany rok szkolny.
   2. Dziecko ma możliwość zapisu na zajęcia dodatkowe zgodnie z ofertą zajęć przewidzianych przez Dyrektora Przedszkola na dany rok szkolny za dodatkową opłatą. Na pierwsze zajęcia z formie zajęć pokazowych może pójść za darmo.
   3. Wszystkie dzieci zapisane do Bystrzaków korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, obiadu (zupa i II danie podawane oddzielnie) oraz podwieczorku.
   4. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 9.00 . Jeżeli dziecko przyprowadzone będzie po godzinie 9.00 należy ten fakt zgłosić telefonicznie nauczycielowi bądź opiekunowi grupy.
   5. Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są do każdorazowego powiadomienia personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
   6. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni oraz własny leżak (dotyczy dzieci korzystających z drzemki).
   7. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków.
   8. DZIEŃ ZABAWKI to poniedziałek.
   9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice/Prawni Opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba, po uprzednim poinformowaniu placówki i potwierdzeniu zgody na piśmie. Upoważniona osoba w momencie odbioru dziecka musi wylegitymować się dokumentem tożsamości.
   10. Po przyprowadzeniu dziecka do placówki należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nastąpił moment przejęcia odpowiedzialności, a Rodzic/Prawny Opiekun był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela bądź opiekuna.
   11. Osobom w stanie nietrzeźwym bądź wskazującym na spożycie alkoholu dziecko nie będzie wydane.
   12. Po odebraniu dziecka z przedszkola Rodzic/Prawny Opiekun przebywający na terenie placówki wraz z nim jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
   13. W przypadku nieodebrania dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, opiekun będzie próbował kontaktować się telefonicznie z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka, bądź też z innymi osobami upoważnionymi w Karcie Informacyjnej Dziecka. W razie braku kontaktu ze strony tych osób opiekun zobowiązany jest powiadomić najbliższy komisariat policji.
   14. Za odbiór dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola naliczana jest opłata w wysokości 30,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut.
   15. W przedszkolu nie podajemy dzieciom lekarstw (z wyjątkiem chorób przewlekłych).
   16. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
   17. W przypadku alergii pokarmowej obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest zgłoszenie diety do opiekunów grupy i wypełnienie formularza diety z wyszczególnieniem pełnej listy produktów, na które dziecko jest uczulone. Dietę dziecka można zgłosić i odwołać tylko w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza diety.
   18. Obowiązkiem nauczyciela/opiekuna jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców/Prawnych Opiekunów, jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje. Rodzic/Prawny Opiekun jest zobowiązany w trybie natychmiastowym do odebrania dziecka i skonsultowania się z lekarzem.
   19. Na dwór wychodzimy codziennie z wyjątkiem dni, kiedy występują złe warunki atmosferyczne, narażające dziecko na zachorowanie. Są nimi: silny wiatr, opady deszczu lub deszczu ze śniegiem itp. niska temperatura powietrza (poniżej -10 stopni C), inne niesprzyjające warunki pogodowe.
   20. Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer bądź wycieczkę.

“Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają dzieci, tym bardziej pewne siebie i kochające stają się jako dorośli”

– Steve Biddulph