Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KAnet 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poborzańskiej 8 (03-368 Warszawa), wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 343558, NIP 1132781302, reprezentowana przez członków zarządu Pana Piotra Witeckiego vel Kazaneckiego, Pana Marcina Chruszczyńskiego oraz Panią Ewę Małysz, organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Artystyczno – Językowe “Bystrzaki” z siedzibą przy ul. Poborzańskiej 8 w Warszawie (dalej jako „Przedszkole Bystrzaki” lub „Przedszkole”), zwany dalej jako „Administrator”, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej jako “RODO”).
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo z nami kontaktować przez e-mail: przedszkolebystrzakiwaw@gmail.com, telefon: 603-635-555 lub pisemnie na adres określony w pkt 1.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcie i wykonywanie umów związanych z prowadzoną przez Przedszkole Bystrzaki działalnością,
b) udzielanie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez e-mail lub telefon,
c) zapewnianie możliwie najlepszych usług oferowanych przez Przedszkole Bystrzaki, w tym w celach reklamacyjnych, badań satysfakcji i jakości obsługi,
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e) przechowywanie dokumentacji księgowej.
4. Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać następującym podmiotów:
a) pracownikom i osobom współpracującym – w celu świadczenia usług,
b) naszym zaufanym kontrahentom – w celach marketingowych i promocyjnych, jak również w celu świadczenia usług przez Przedszkole Bystrzaki.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a) w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu,
b) w związku z udzielaniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez formularz kontaktowy na stronie Przedszkola – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
c) dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali we własnym zakresie, że się one zdezaktualizowały,
d) w celach analitycznych – przez okres 3 lat,
e) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z terminami wymaganymi przez prawo podatkowe.
6. Przysługuje Państwo prawo:
a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do poprawiania danych,
c) do usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) do przenoszenia danych,
g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo na stronie pod adresem: www.bystrzaki.com.pl w zakładce polityka prywatności na dole strony. W celu wykonania Państwa praw należy skierować swoje żądanie na adres e-mail: przedszkolebystrzakiwaw@gmail.com.